Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
www.tworzeniestron.biz
 
Rozdział I
Informacje ogólne

W niniejszym Regulaminie następujące wyrażenia i określenia będą miały znaczenie zgodne z podanymi poniżej definicjami, zapisanymi z dużej litery w celu podkreślenia, że jest to pojecie zdefiniowane:

1) „Usługodawca” lub ”Twórca”- przedsiębiorstwo działające pod firmą "BxM Multimedia Aplikacje Internetowe Bartłomiej Mech" zarejestrowane pod adresem: Al. Waszyngtona 24 lok. 11, 03-910 Warszawa, NIP: 113-247-91-29, REGON: 142112170;

2) „Usługobiorca”- osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będąca stroną umowy o czasowe i odpłatne korzystanie z wybranego oprogramowania komputerowego oferowanego przez Usługodawcę.

3) „Strona Internetowa”- dokument napisany w formacie HTML, Java Script, PHP lub inny o podobnym przeznaczeniu, udostępniony w Internecie przez Usługodawcę, zlokalizowany pod adresem (domeną): www.tworzeniestron.biz

Art. 1
1. Niniejszy regulamin stanowi integralną część każdorazowo zawieranej przez Usługodawcę umowy z  Usługobiorcą (dalej zwana „Umową”), o ile strony nie postanowiły na piśmie inaczej.

2. Każda ze stron Umowy jest zobowiązana do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.

3. W przypadku, gdy jedna ze stron Umowy postępuje w sposób sprzeczny z postanowieniami ust. 2, druga strona może wezwać do zaniechania naruszeń wyznaczając w tym celu odpowiedni termin z zagrożeniem, że po jego bezskutecznym upływie będzie uprawniona do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

Art. 2
1. Adresem do korespondencji z Usługodawcą jest adres rejestracji przedsiębiorstwa.

2. Pozostałe dane kontaktowe:
a) Tel./Fax: (+48 22) 616 08 06
b) Tel. kom.: (+48) 537 48 48 44
c) E-mail: bxm@bxm.pl
d) Nr rachunku bankowego: 49 1050 1025 1000 0090 7085 4006 (ING Bank)

Rozdział II
Ochrona danych osobowych.

Art. 3
1. Wypełnienie i przesłanie formularza zamówienia dostępnego na Stronie Internetowej w celu zawarcia Umowy z Usługodawcą jest obligatoryjne i oznacza zgodę Usługobiorcy na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia i prowadzenia statystyki sprzedaży.

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 wynika z art. 23 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Art. 4
Administratorem danych osobowych Usługobiorcy jest przedsiębiorstwo "BxM Multimedia Aplikacje Internetowe Bartłomiej Mech".
Art. 5
1. Dane osobowe Usługobiorcy są poufne oraz nie są udostępniane osobom trzecim.

2. Dane osobowe Usługobiorcy przechowywane są:
a) w sposób uniemożliwiający ich identyfikacje przez osoby trzecie;
b) w okresie nie dłuższym niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu ich przetwarzania.
 
Art. 6
Usługobiorca posiada prawo do:
a) wglądu;
b) korekty;
c) uaktualnienia
d) uzupełnienia;
e) usunięcia;
swoich danych osobowych w każdym czasie, w zakresie nie uniemożliwiającym realizację zawartej z Usługodawcą Umowy lub nie uniemożliwiającym dochodzenie roszczeń przez Usługodawcę z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
Rozdział III
Rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną.

Art. 7
Usługodawca udostępnia Usługobiorcy do korzystania odpłatnie i czasowo program komputerowy (dalej zwany „Programem” lub „Oprogramowaniem”), umożliwiający tworzenie i modyfikowanie stron internetowych w ramach wybranego pakietu: „Pakiet START”, „Pakiet FIRMA”, „Pakiet FIRMA PLUS” oraz „Pakiet Shop Online”, umożliwiający zarządzanie wirtualną platformą sprzedaży- sklepem internetowym.
 
Art.8
1. Pakiety, o których mowa w art. 7 udostępniane są, w zależności od zawartej Umowy na okres:
a) 6 miesięcy
b) 12 miesięcy
c) 24 miesięcy

liczony od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi zgodnie z postanowieniami art. 25 niniejszego regulaminu.

2. Każdy z pakietów umożliwia wykorzystanie serwera usługodawcy z następującymi dobowymi ograniczeniami:
a) Pakiet 6 miesięczny- do 100 odwiedzin strony na dobę;
b) Pakiet 12 miesięczny- do 150 odwiedzin strony na dobę;
c) Pakiet 24 miesięczny- do 200 odwiedzin strony na dobę.

3. Przekroczenie wykorzystania serwera, o którym mowa w ust. 2 jest podstawą do zwiększenia wynagrodzenia Usługodawcy, stosownie do spowodowanych tym dodatkowych kosztów jego utrzymania i wymaga powiadomienia na piśmie bądź w drodze wiadomości elektronicznej Usługobiorcę.

4. Brak zgody Usługobiorcy na zwiększenie wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3 jest podstawą do wypowiedzenia umowy przez strony ze skutkiem natychmiastowym.
 
Art. 9
1. Szczegółowe parametry (zakres usługi) i całkowity koszt udostępnienia każdego z pakietów wraz z udzielaną licencją, dostępne są  na Stronie Internetowej Usługodawcy w zakładce „cennik”.

2. Wszelkie opłaty z tytułu zawartej Umowy uiszczane są przez Usługobiorcę z góry, nie później niż do dnia poprzedzającego pierwszy dzień okresu, którego dana płatność ma dotyczyć.
 
Rozdział IV
Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

Art. 10
Zabrania się:
a) wykorzystywania Programu, poszczególnych jego elementów, w tym dostępnych szablonów w zakresie nie związanym bezpośrednio z realizacją celu zawartej z Usługodawcą Umowy;
b) wglądu, udostępniania, modyfikacji bądź jakiejkolwiek innej zmiany kodu źródłowego Programu.
c) wprowadzania kodów programistycznych PHP, ESQUEL, JAVA, JAVA SCRIPT oraz innych o podobnym działaniu w panelu administracyjnym Oprogramowania , mających na celu zniszczenia administracji swojej lub innych użytkowników.

Art. 11
1. Program komputerowy może być wykorzystywany wyłącznie na  serwerze wskazanym przez Usługodawcę.

2. Dostęp Usługobiorcy do zawartości serwera, w zakresie przekraczającym cel wiążącej strony Umowy jest zabroniony.

Art. 12
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a) utratę treści bądź niewłaściwe wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego przy realizacji Umowy;
b) nieautoryzowane udostępnienie hasła do panelu administracyjnego Usługobiorcy

z  przyczyn od siebie niezależnych i niezawinionych, bądź dotyczących wyłącznie Usługobiorcy.

Art. 13
Usługobiorca:
1. zobowiązuje się do nie zamieszczania na serwerach Usługodawcy treści (w tym zdjęć i innych materiałów) o  charakterze bezprawnym, oraz treści pornograficznych lub innych szkodliwych dla osób małoletnich.

2. ponosi wyłączną odpowiedzialność za działanie naruszające postanowienia ust. 1.

Art. 14
Usługobiorca zobowiązuje się w okresie trwania Umowy zamieścić na użytkowanej przez siebie stronie internetowej (wraz z podstronami) w  sposób widoczny i  nie budzący wątpliwości oznaczenie praw autorskich Usługodawcy do wykorzystywanego Oprogramowania komputerowego.

Art. 15
Usługobiorca oświadcza, że jest mu wiadome, iż:
1. Do poprawnego działania Oprogramowania Usługodawcy wymagane jest spełnienie następujących, minimalnych parametrów technicznych podłączonego do sieci teleinformatycznej komputera Usługobiorcy:
a) Procesor: 800 MHz 32 lub 64 bitowy
b) Pamięć RAM 512 MB
c) Karta graficzna SVGA 1280 x 800
d) Dysk twardy 5GB
e) Wolne miejsce na dysku twardym:1GB
f) System komputerowy:
Windows Vista lub wersje nowsze
MAC OS X LEOPARD

2. Oprogramowanie Usługodawcy działa poprawnie na najnowszych (zaktualizowanych), powszechnie używanych przeglądarkach internetowych oraz z najnowszą wersją oprogramowania JAVA.

Art.16
Rodzaj i zakres stosowanych środków zabezpieczających Oprogramowanie przed nieuprawnioną ingerencją został opisany w zakładce „Bezpieczeństwo” znajdującej się na Stronie Internetowej Usługodawcy.

Rozdział V
Licencja

Art. 17
Oprogramowanie, o którym mowa w art. 7 niniejszego regulaminu jest objęte ochroną praw Twórcy.

Art. 18
1. Twórca udziela każdorazowemu Usługobiorcy licencji niewyłącznej na korzystanie z Oprogramowania w zakresie i na czas trwania wiążącej strony Umowy.

2. Usługobiorca jest uprawniony do zbycia na rzecz osoby trzeciej praw z udzielonej licencji pod warunkiem przystąpienia nabywcy do Umowy w miejsce zbywcy.

3. O zamiarze zbycia praw z licencji Usługobiorca jest obowiązany poinformować Twórcę.

4. Dokonanie zbycia praw z licencji bez zachowania rygoru opisanego w ust. 3 skutkuje jego nieważnością.

Rozdział VI
Zawarcie Umowy

Art. 19
Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki, produkty i inne informacje prezentowane na Stronie Internetowej skierowane do ogółu lub do poszczególnych osób stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy  i nie mogą być poczytywane jako oferta w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
Art. 20
1. Wypełnienie i przesłanie wypełnionego formularza zamówienia  dostępnego na  Stronie Internetowej jest równoznaczne ze złożeniem przez Usługobiorcę oferty.

2. Przesyłając oświadczenie w sposób wskazany w ust. 1 Usługobiorca tym samym potwierdza swoją tożsamość oraz prawdziwość danych w nim zawartych.
Art. 21
1. Umowę poczytuje się za zawartą w chwili otrzymania przez składającego ofertę, oświadczenia o jej przyjęciu (potwierdzenie złożenia zamówienia) określającego:
a) datę złożenia zamówienia
b) indywidualny numer zamówienia
c) rodzaj zamówionego pakietu
d) okres świadczenia usługi
e) łączną cenę brutto zamówionej usługi
f) sposób dokonania zapłaty
g) dane płatnika

2. Umowę poczytuje się za zawartą w miejscu siedziby Usługodawcy z chwili zawarcia Umowy.

3. Oświadczenie o przyjęciu oferty następuje w formie wiadomości elektronicznej, wysłanej na podany przez Usługobiorcę w formularzu zamówieniowym adres e-mail.

Art. 22
1. Zamieszczone na Stronie Internetowej ceny świadczonych usług (w ramach dostępnych pakietów) są cenami brutto za miesiąc użytkowania oprogramowania wyrażonymi w złotych polskich.

2. Podana na Stronie Internetowej informacja o cenie świadczonych usług ( w ramach dostępnych pakietów) obowiązuje do czasu jej zmiany lub odwołania.

3. Zmiana lub odwołanie, o której mowa w ust. 2 nie może nastąpić po zawarciu wiążącej Umowy z Usługobiorcą, chyba że strony zgodnie postanowią inaczej.
Rozdział VII
Wykonanie Umowy

Art. 23
1. Zapłata za zamówioną usługę (wybrany pakiet) jest dokonywana przez Usługobiorcę na wskazany w art. 2 ust. 2 niniejszego regulaminu rachunek bankowy Usługodawcy.

2. Po uprzednim kontakcie telefonicznym istnieje możliwość dokonania zapłaty, o której mowa w ust. 1 w siedzibie Usługodawcy.
Art. 24
Realizacja zamówionej usługi w ramach wykupionego przez Usługobiorcę pakietu rozpoczyna się w przeciągu siedmiu dni roboczych liczonych od:
a) odnotowania zapłaty na rachunku bankowym Usługodawcy;
b) dokonania płatności w siedzibie Usługodawcy w sposób określony w art. 23 ust. 2 niniejszego regulaminu.

Art. 25
1. W przypadku, gdy nie jest możliwe wykonanie zobowiązania z powodu przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Konsumenta, Usługodawca może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę, informując zarazem Konsumenta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od Umowy.

2. W przypadku o którym mowa w ust. 1, Konsument ma prawo odstąpić od Umowy w sposób i na zasadach określonych w art. 26 niniejszego regulaminu.
Rozdział VIII
Odstąpienie od Umowy i Reklamacje

Art. 26
1. Konsument może, bez podania przyczyny odstąpić od Umowy z Usługodawcą składając stosowne oświadczenie w formie pisemnej w terminie dziesięciu dni od dnia jej zawarcia.

2. Do zachowania terminu wskazanego w ust. 1 wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed jego upływem.

3. Podpisane oświadczenie przesyła się listem pocztowym wysłanym za potwierdzeniem odbioru bądź w formie zeskanowanego dokumentu na adres e-mail wskazany w art. 2 ust. 2 niniejszego regulaminu.

4. Wzór oświadczenia dostępny jest w załączniku do regulaminu ( zał. nr 1)

Art. 27
Reklamacje Usługobiorców przyjmowane są w wybranej przez nich i wysłanej na adres Usługodawcy formie:
a) wiadomości elektronicznej
b) listu pocztowego wysłanego za potwierdzeniem odbioru.

Art. 28
1. Usługobiorca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Usługodawcę o przyczynie reklamacji, załączając do przekazywanej informacji szczegółowy opis niezgodności wykonanej usługi z Umową.

2. Wzór formularza reklamacyjnego dostępny jest w załączniku do niniejszego regulaminu. (zał. nr 2)
Art. 29
Reklamacje rozpatrywane są w przeciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w art. 27 niniejszego regulaminu.
 
Rozdział IX
Postanowienia końcowe

Art. 30
1. Wszelkie spory wynikające z Umów zawieranych pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, lub w związku z nimi, będą przedmiotem postępowania mediacyjnego.

2. Gdyby w terminie 30 dni od wyznaczenia mediatora lub w innym dodatkowym terminie uzgodnionym przez strony mediacja nie doprowadziła do zawarcia ugody, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przed sądem ogólnie właściwym.

Art. 31
1. Wszelkie zmiany, korekty lub uzupełnienia regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich wprowadzenia i umieszczenia na Stronie Internetowej Usługodawcy.

2. Dokonane zmiany, korekty lub uzupełnienia regulaminu, o których mowa w ust. 1 nie mają wpływu na Umowy zawarte przed ich wejściem w życie, chyba że Usługobiorca wyrazi na to pisemna zgodę.

Zał. nr 1 do regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną - formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (www.tworzeniestron.biz).


...........................
(miejscowość, data)
Usługobiorca:
Imię i Nazwisko (nazwa firmy): ....................................................................................................................
Adres zwrotny: ........................................................................................................................................
Telefon kontaktowy: ................................................................................................................................
e-mail: ....................................................................................................................................................

Usługodawca:
BxM Multimedia Aplikacje Internetowe Bartłomiej Mech
Al. Waszyngtona 24 lok. 11,
03-910 Warszawa
e-mail: bxm@bxm.pl

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy
zawartej na odległość

Oświadczam, ze zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny odstępuję od umowy – usługa (nazwa):
Potwierdzonej paragonem/faktura nr ................................................................ z dnia................................. .
Proszę o zwrot kwoty..............................zł słownie: .....................................................................................
na konto nr ..............................................................................................................................................
lub przekazem pocztowym na adres ..............................................................................................................
...............................................................................................................................................................

..........................
podpis usługobiorcyZał. nr 2 do regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną - formularz reklamacyjny (www.tworzeniestron.biz).

FORMULARZ REKLAMACYJNY

Usługobiorca:
Imię i Nazwisko (nazwa firmy): ....................................................................................................................
Adres zwrotny: ........................................................................................................................................
Telefon kontaktowy: ................................................................................................................................
e-mail: ....................................................................................................................................................

Usługodawca:

BxM Multimedia Aplikacje Internetowe Bartłomiej Mech
Al. Waszyngtona 24 lok. 11,
03-910 Warszawa
e-mail: bxm@bxm.pl

USŁUGA ZGŁASZANA DO REKLAMACJI:

Nazwa usługi: ............................................................................................................................................
Numer faktury: ..........................................................................................................................................
Opis wad/uszkodzeń/okoliczności powstania: ..................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
W wyniku istnienia wady w zrealizowanej usłudze proszę o jej poprawienie na taką samą wolną od wad. W przypadku braku możliwości dokonania naprawy proszę o zwrot zapłaconej ceny: ...............................................................................................................................................................
przelewem na mój rachunek bankowy w Banku:..............................................................................................
nr rachunku:..............................................................................................................................................


..........................
podpis usługobiorcy


UWAGA:
Reklamacja nie będzie rozpatrzona bez poprawnie wypełnionego zgłoszenia reklamacyjnego uniemożliwiającego realizację reklamacji.  • Projekt został zrealizowany przez Firmę:
  •    | BxM Multimedia Aplikacje Internetowe
  •    | E-mail: bxm@bxm.pl | site: http://bxm.pl
  •    | mob: 537 48 48 44
  • Projekt zrealizowany na bazie BxM Administrator:
  •    | site: http://bxmadministrator.pl